Il Corriere dei teatri (Milan, 1839-1840)

Il Corriere dei teatri

(Milan, 1839-1840)

RIPM e-Library (2014)

Editor: Luigi Prividali

Periodicity: Twice a week

Publisher: Luigi and Giacomo Pirola

Language: Italian