Link to home page

Jaarboek Peter Benoit

(Antwerp, 1904-1907)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2017)

Publisher: Peter Benoit-Fonds

Printer: Jan Boucherij

Periodicity: Annual

“The Society [Peter Benoitfonds], which has set itself the goal of "the revival of the national artistic spirit in Flanders", the main goal of Benoit's lifelong endeavor and the performance of Benoit's works, has now published a yearbook in which the history of the creation and the endeavor of unification is mentioned, and in which speeches and excerpts from essays, published in journals, which characterize the master in a special way. This is followed by some discussions in the main periodicals about the execution of "the War". The voluminous yearbook ends with a list of published works, which also shows that - contrary to what is claimed—i.e. that Benoit would have composed exclusively on Flemish lyrics, he did write a few songs on French lyrics in his youth. The "Opstelraad" of the yearbook notes this remark in a note: "The list of his works, which we suspect we share, shows that the unconsciously wandering Benoit also worked on French lyrics in his first period; however, from the moment that he acted as a Fleming, aware of rights and duties, the fight for the nationality principle, he never failed.”

“Muziekberichten. Buitenland” Caecilia, vol. 61 (1904), 431-32

“De Vereeniging, die zich ten doel stelt “de opbeuring van den nationalen kunstgeest in Vlaanderen”, het hoofddoel van Benoit’s levenslang streven en de uitvoering van Benoit’s werken, heeft nu een jaarboek uitgegeven, waarin de geschiedenis van het ontstaan en het streven der vereeniging wordt vermeld, en waarin redevoeringen en fragmenten uit opstellen, in tijdschriften verschenen, die den meester bijzonder karakteriseren zijn opgenomen. Dan volgen eenige besprekingen in de voornaamste bladen verschenen over de uitvoering van “de Oorlog”. Het lijvig jaarboek eindigt met een lijst der uitgegeven werken, waaruit ook blijkt dat - in tegenspraak met hetgeen men beweert—nl. Dat Benoit uitsluitend op Vlaamschen tekst zou hebben gecomponeerd, hij toch wel in zijn jeugd een paar liederen op Franschen tekst heeft geschreven. De “Opstelraad” van het jaarboek teekent naar aanleiding van deze opmerking in een noot aan: “Dat de onbewust omdolende Benoit in zijn eerste tijdperk ook op Fransche teksten werkte, blijkt uit de lijst zijner werken die wij verden mededeelen; doch van het oogenblik dat hij als Vlaming optrad en bewust van rechten en plichten, den strijd voor het nationaliteits-grondbeginsel aanbond, faalde hij nooit.”

×