Link to home page

Muzičke Novine

(Zagreb, 1951-1952)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2017)

Publisher: Savez muzičkih udruženja Hrvatske

Editors: Silvije Bombardelli, Ferdo Pomykalo

Periodicity: Twice monthly

“The editorial board of Muzičke novine believes that discussions or polemics of this type do not contribute to the resolution of certain issues, but confuse the already "murky" situation. In addition, such polemics narrow the problem down to often important details and — and this is the most harmful — separate the special case from the whole issue. It is especially disastrous if such polemics become a means of mutual value and personal reckoning, which, unfortunately, is not uncommon in our country, especially lately. The editorial board of Muzičke novine believes that the complexity of the issue of musical life can be captured only in a series of articles, topics, critiques from all sectors of musical activity. This is the only way to avoid overestimating or belittling some unimportant moments. Therefore, all articles and other contributions should be viewed as one whole, and from which the necessary generalizations of wider significance will be imposed.”

“Pamflet ili kritika? Zašto pokrećemo Muzičke novine.Muzičke Novine 1, no. 1 (December 15, 1951): 1.

Translation of: “Uredništvo Muzičkih novina smatra da diskusije ili polemike takvog tipa ne pridonose rašċićavanju pojedinih pitanja, već unose zabunu u ionako već »mutnu« situaciju Osim toga, takve polemike sužavaju problem na često navažne pojedinosti i—a to je najštetnije—odvajaju poseban slucaj od cjeline problematike. Osobito je pogubno, ako takve polemike postaju sredstvom medusobnog vrijedanja i ličnog obračunavanja, što nažalost nije kod nas rijetkost, osobito u posljednje vrijeme. Uredništvo Muzičkih novina drži, da se kompleksnost problematike muzičkog života može zahvatiti tek u nizo članaka, napisa, kritika sa svih sektora mužicke aktivnosti. Jedino na taj način će se izbjeći precjenjivanje ili omalovažavanje neke nebitne momente. Treba dakle, promatrati sve članke i druge doprinose kao jednu cjelinu, is koje će se nametnuti nužne generalizacije šireg značenja.”

×